Nasze strony wyglądają dobrze na każdym ekranie. Wiemy, że najwięcej ruchu pochodzi z urządzeń mobilnych i nie są to tablety 😉

biuro@clear-site.pl
+48 533-982-173

  No posts were found.

Kategorie

 • Brak kategorii

Najnowsze komentarze

  Archive

  Klauzula Informacyjna – Rekrutacja

  Klauzula informacyjna w związku z rekrutacją na umowę o pracę

   

  1. Clear Site sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-012 przy ul. Wyścigowej 56i (dalej: Spółka), informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)– art. 13 RODO, dane osobowe podane w formularzach i ankietach, jak również dane osobowe uzyskane w trakcie obowiązywania umowy będą przetwarzane przez Spółkę, która stanie się Administratorem tych danych.
  2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Clear Site sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, iod@clear-site.pl.
  • Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. C RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy/współpracy przez wybranego kandydata. Jeżeli w przesłanych dokumentach znajdują się dane szczególnej kategorii, potrzeba będzie odrębna zgoda zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają oraz podmioty zewnętrzne zapewniające wsparcie z zakresu IT.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku.
  3. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania (poprawiania) swoich danych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO), o ile Administratorowi nie przysługuje prawo do ich przetwarzania na innej podstawie prawnej, a także nie zachodzą podstawy do wyłączenia zastosowania tzw. „prawa do bycia zapomnianym” wg art. 17 ust. 3 RODO, ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO). Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia w każdym momencie zgody na przewarzanie danych, w zakresie w jakim stanowi ona podstawę ich przetwarzania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO).
  • Przysługuje Pani / Panu także prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkować niemożliwością udziału w rekrutacji.
  1. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa jest w RODO.

   

   

  W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Clear Site sp. z o. o. prosimy o umieszczenie następującej zgody:


  Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Clear Site sp. z o. o. przez okres 1 roku od zakończenia aktualnej rekrutacji (tj. do dnia ……………. r.).

   

  Ponadto w przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych danych szczególnej kategorii (danych dotyczących pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie poprzez umieszczenie następującej zgody:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych tj. Clear Site sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-012 przy ul. Wyścigowej 56i zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.